Apollo og deres bærekraftsmål

I forrige innlegg tok jeg for meg bærekraft innenfor reiselivsbransjen som Apollo tilhører, og hvordan jeg tror denne bransjen kommer til å se ut i fremtiden. Med utgangspunkt i Apollo som valgt virksomhet kommer jeg til å ta for meg FNs bærekraftsmål, og se på hvilke av målene som er mest relevante for reiselivsindustrien.

FNs bærekraftsmål

Med utgangspunkt i bærekraft har FN utarbeidet 17 mål som skal fungere som «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». (FN, 2021) Gjennom en spørreundersøkelse som strakk seg ut mot nesten ti millioner mennesker verden over, ble målene laget på en demokratisk måte som verdens innbyggere kan samarbeide sammen om. Disse målene som ble laget gjennom innspill på tvers av landegrensene skal fungere som en internasjonal retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. I tillegg til de 17 målene som er i fokus følger de 169 delmål som må jobbes med for at hovedmålene kan gi bærekraftige resultater. (FN, 2021)

(Skjermdump av FNs bærekraftsmål fra FNs nettside)

Før disse bærekraftsmålene ble vedtatt, ble det jobbet med åtte globale mål fra 2000 til 2015 som skulle bekjempe fattigdom verden over. Grunnet siden stor fokus på fattigdom ble andre områder utelukket som klimaendringer og ulikhet, og er derfor denne planen ble erstattet med de 17 bærekraftsmålene som vi har i dag. (Regjeringen, 2015)

Bærekraftig utvikling

Som jeg tok for meg på forrige blogginnlegg må det forstås hvilke forhold bærekraftig utvikling har, som må legges til rette for å ta vare på kloden. FN skriver at en bærekraftig utvikling kan skapes dersom klima og miljø, økonomi og sosiale forhold henger sammen i et globalt arbeid med bærekraft. Disse forholdene i bærekraftig utviklingen blir også kalt for de tre dimensjonene, og kan brukes for å se om noe er bærekraftig eller ikke. Siden disse tre dimensjonene har en sammenhengende effekt har bærekraftsmålene tatt utgangspunktet i disse forholdene for å skape en bærekraftig utvikling på vår eneste klode. (FN, 2019)

(De tre dimensjonene innenfor bærekraftig utvikling. Bilde hentet fra FN sin nettside.)

Bærekraftsmål innenfor reiselivsbransjen

Dersom vi ser på bærekraftsmålene til FN kan vi se at mål 11, 12 og 18 er relevante for virksomheten Apollo og reiselivsindustrien da de i tillegg dekker de tre dimensjonene som forklart over; miljø og klima, økonomi og sosiale forhold. 

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Det førstnevnte målet er et relevant mål for reiselivsindustrien som treffer på den økonomiske og den sosiale dimensjonen i den bærekraftige utviklingen. Det har seg sånn at turisme har en påvirkning på å skape vekst i lokalsamfunnene på de ulike reisemålene, som igjen kan resultere i en økonomisk og samfunnsmessig vekst. (Apollo, 2021)

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette er et mål som Apollo jobber seg mot, da de tilbyr muligheten til å lage sine egne reisemuligheter som inneholder miljøvennlige hoteller, ingen mellomlandinger og klimaeffektive fly som bruker flyvningene sine effektivt for å forminske utslipp. (Apollo, 2021)

Mål 18: Samarbeid for å nå målene

Det er ikke bare Apollo som kan nå målene alene da reisearrangøren er avhengig av sine samarbeidspartnere og leverandører for å kunne nå disse bærekraftsmålene. Fra og med 2009 har virksomheten med deres flyselskap, Novair vært medlem i SESAR (Single European Sky ATM Research), som har et mål om å reformere måten flygningene skjer på mest effektive måte slik at de treffer både miljø- og økonomisk dimensjon. (SESAR, 2021)

Ut ifra disse tre målene ser vi at de har klart å treffe de tre dimensjonene innenfor bærekraftig utvikling, der det strekker seg mer innpå miljø og økonomi da vi skjønner at det ikke er klimavennlig å reise med fly. Likevel utvikles det stadig løsninger på hvordan vi kan reise bærekraftig for å prøve å redusere utslipp og samtidig spare på ressursene vi har på denne kloden, da det kan komme en dag der fly vil være på lik linje som el-bilene vi har i dag.

Kilder:

FN, 2021. Bærekraftsmål. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Regjeringen, 2015. Hva er tusenårsmålene? https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hva-er-tusenarsmalene/id2426824/

FN, 2019. Bærekraftig utvikling. https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Apollo. Nettside. https://www.apollo.no/

SESAR, 2021. Welcome to the SESAR project. https://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en

Bildekilde:

FN, 2019. Bærekraftig utvikling. https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *